Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Lê Trung Đình

Tịnh Ấn Đông, Tp Quảng Ngãi
0553 6500009
c2letrungdinh.thanhpho@quangngai.edu.vn